Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

berenika
05:59
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viajstrbl jstrbl
berenika
05:58
2684 fa9d
Reposted fromaniczorka aniczorka viajstrbl jstrbl
berenika
05:56
4167 c398
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viajstrbl jstrbl
berenika
05:56
"Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam."
— Pratchett
Reposted fromteaholic teaholic viajstrbl jstrbl
berenika
05:56
2326 6d83
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajstrbl jstrbl
berenika
05:41
Reposted fromjasminum jasminum viascorpix scorpix
berenika
05:41
4246 8e16
Reposted fromstylte stylte viascorpix scorpix
05:41
2895 e857

gifsboom:

Friendship on three!

(via Killjoytshirts)

Reposted fromsuperlog superlog viajstrbl jstrbl
berenika
05:40
8030 eebd
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viajstrbl jstrbl
05:39
5038 7ac6 500
Reposted fromturquoise turquoise
berenika
05:35
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite vianamesarestupid namesarestupid
berenika
05:35
0758 f49d
Reposted fromjoecrapman joecrapman viajstrbl jstrbl
berenika
05:25
2077 de0f
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viahairstyles hairstyles
berenika
05:21
Ileż ja się napłakałam. Ale już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajstrbl jstrbl
berenika
05:18
Naj­straszniej­sze są równa­nia z wiadomą, której nie chce­my przyjąć do wiadomości.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIkuszka Ikuszka vianamesarestupid namesarestupid
berenika
05:18
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viajstrbl jstrbl
05:17
To nie jest tak, że mi przejdzie
I ktoś inny zajmie Twoje miejsce
— zafascynowanie (via zafascynowanie)
Reposted fromshitsuri shitsuri vianamesarestupid namesarestupid
berenika
05:17
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz vianamesarestupid namesarestupid
berenika
05:17
2131 b4f3
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viascorpix scorpix
berenika
05:16
5815 d18b 500
Reposted fromhomczi homczi viahairstyles hairstyles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl